Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Rok 2011

Světový den ledvin 10.3.2011 (Press Release)

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost vyhlásily letos již pošesté druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 10.3.2011) Světovým dnem ledvin s cílem zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztahy mezi onemocněním ledvin a onemocněním srdce.

 

V České republice je odhadem asi 5% obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin. Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. Většina pacientů s chronickým onemocněním ledvin se ale selhání ledvin nedožije, protože umírá předčasně na kardiovaskulární onemocnění. Dialýzou či transplantací ledvin se léčí sice jen méně než 0,1% obyvatel, náklady na tuto léčbu ale představují několik procent celkových nákladu na zdravotní péči.

 

Časný záchyt chronického onemocnění ledvin založený na průkazu přítomnosti bílkoviny v moči a vyšetření tzv. sérového kreatininu (které umožní odhadnout filtrační funkci ledvin) umožní zahájit včas účinnou léčbu zaměřenou na prevenci nebo alespoň snížení rizika vývoje selhání ledvin a snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění.

 

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin je nutné dosáhnout optimální kontroly krevního tlaku, snížení aktivity systému renin-angiotenzin, který hraje rozhodující roli v progresi chronického onemocnění ledvin, a také optimální kontroly krevních tuků. U nemocných se zhoršující se funkcí ledvin je také třeba včas zahájit léčbu komplikací (zejména poruch přeměny minerálů, kyselosti krve a sníženého počtu červených krvinek) a event. i zahájit přípravu na náhradu funkce ledvin hemodialýzou (umělou ledvinou), břišní dialýzou, či transplantací.

 

V České republice je Světový den ledvin letos organizován společně Českou nadací pro nemoci ledvin a Českou nefrologickou společností.

 

Dne 9.3.2010 v 10 hodin proběhne ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze tisková konference, na které budou účastníci seznámeni s akcemi, které letos v rámci Světového dne ledvin proběhnou v celé České republice.

 

10.3. 2010 pak budou moci zájemci opět podstoupit v Praze a dalších městech výše popsané skríninkové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kreatininu jako parametru funkce ledvin) a měření krevního tlaku.

 

Podrobné informace o akcích konaných v rámci Světového dne ledvin budou zveřejněny na webových stránkách České nadace pro nemoci ledvin (www.nadaceledviny.cz) a České nefrologické společnosti (www.nefrol.cz)

 

Václav Monhart, předseda správní rady České nadace pro nemoci ledvin, Vladimír Tesař, předseda České nefrologické společnosti

Světový den ledvin 2011

Světový den ledvin 2011 se uskuteční dne 10. března 2011 a zaměří se na kardiovaskulární onemocnění, která často s onemocněním ledvin souvisejí. Proto se motto této kampaně ponese v duchu: „Chraňte své ledviny, šetříte tím vaše srdce!“