Informujeme veřejnosto moderních metodách léčby ledvinových onemocnění

Informace pro pacienty

Webové stránky (nejen) pro pacienty s onemocněním ledvin

Společnost Fresenius Medical Care připravila nové webové stránky pro pacienty a všechny zájemce, kteří se chtějí informovat o problematice onemocnění ledvin, možnostech léčby i životě s onemocněním ledvin a dialýzou. Webové stránky nabízejí v pěti hlavních sekcích odborné zdravotní informace i praktická doporučení.

Společnost Holiday Dialysis International je dceřinnou společností Fresenius Medical Care, jejímž prostřednictvím probíhá rezervace dialyzační léčby v zahraničí. Pokud jste jazykově vybaveni, můžete více informací získat také zde:

Holiday Dialysis International

Projekt na podporu transplantačního programu „Ambasador transplantace“

Tento unikátní projekt vznikl ku příležitosti Světového dne ledvin 2012, na základě iniciativy vedené zdravotnickým personálem Kliniky nefrologie pražského IKEM a za významné podpory přednosty Kliniky nefrologie prof. MUDr. O. Viklického, CSc.

Ambasador transplantace

Celý projekt podporovali firma ROCHE s.r.o., Česká asociace sester, Česká nadace pro nemoci ledvin a na přednáškách se podíleli lékaři a sestry z Kliniky nefrologie IKEM, Kliniky transplantační chirurgie IKEM a Oddělení koordinace odběru orgánů IKEM.

 

Cílem projektu je zlepšit povědomí pacientů s nezvratným selháním ledvin o transplantacích ledvin, včetně transplantací ledvin od žijících dárců.

 

Transplantace ledviny představuje nejlepší metodu léčby pacientů s chronickým selháním ledvin, která je spojená s dvojnásobně vyšším přežitím oproti léčení nemocného dialyzačními metodami.

 

Zařazování na čekací listinu k transplantaci je přitom v různých dialyzačních střediscích pojímáno nestejně a postup se poněkud liší i mezi jednotlivými transplantačními centry.

 

Přímo alarmující je fakt, že počet transplantací od žijících dárců v ČR je, v porovnání s naším západním okolím, extrémně nízký (6-8%). Podobně nízký je ale i počet včasně zařazených nemocných do čekací listiny k transplantaci ledvin.

 

Hlavním problémem je, dle našeho názoru, nedostatečná informovanost nemocných o této metodě léčby. Proto jsme se rozhodli oslovit vedoucí lékaře a vedoucí sestry hemodialyzačních středisek v celé České republice s prosbou o účast vybraných sester z hemodialyzačních středisek nebo nefrologických ambulancí v edukačním projektu „Ambasador transplantace“.

 

Během tří kurzů jsme proškolili 109 sester ze 74 pracovišť z celé České republiky. Sestry během kurzu obdržely informace o transplantaci ledviny od specialistů z IKEM tak, aby následně mohly informovat pacienty o této metodě léčby. Staly se specializovanými pro edukaci nemocných. Bohužel 20 středisek neprojevilo o tuto aktivitu žádný zájem.

 

Náplní práce sestry „Ambasadorky transplantace“ je aktivně spolupracovat s lékaři při vyhledávání pacientů vhodných k transplantaci ať už preemptivní (před zahájením dialyzační léčby) od živého dárce nebo k zařazení do čekací listiny na transplantaci od dárce zemřelého.

 

V tabulce (níže ke stažení) uvádíme jmenný seznam sester - Ambasadorek, které souhlasily se zveřejněním svých kontaktních údajů. Tyto sestry může kontaktovat každý nemocný, u kterého bylo diagnostikováno chronické selhání ledvin a který se nachází v predialyzační nebo dialyzační léčbě a má zájem získat informace o transplantaci ledviny – nejlepší metodě nezvratného selhání ledvin.

 

Mgr. Marie Kolářová – Klinika nefrologie IKEM

Bc. Vladěna Homolková – Klinika nefrologie IKEM